Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: STOP ACCIDENTES

Finalitat: PRESTACIÓ DEL SERVEI CONTRACTAT

Legitimació: Legitimació per consentiment de l’interessat

Destinataris: La pròpia empresa per a la realització del servei contractat. No se cediran a tercers

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Ubicació: Usuaris de la Web

RESPONSABLE

Identitat del responsable del tractament

Identitat: STOP ACCIDENTES CIF G62484480

Dir. postal: C / Núñez de Arce Nº 11 Esc. B – 1º 3a, 28012 MADRID

Telèfon: 914.165.565

e-Mail: stopaccidentes@stopaccidentes.org

FINALITATS

STOP ACCIDENTES compleix amb els principis de privacitat que les lleis espanyoles vigents estableixen i en especial els relatius a la protecció de dades de caràcter personal segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades). Els seus sistemes estan dissenyats atenent la importància que els drets a la intimitat ia l’honor personal representen per a cada un dels ciutadans, així com a la naturalesa de les dades a què es refereixen, el que fa que els nostres sistemes hagin contemplat, la privacitat i protecció de dades, com un objectiu bàsic i prioritari en l’arquitectura dels seus sistemes.

Amb caràcter general, necessitarem tractar les teves dades d’identificació, contacte. Les teves dades identificatives, els referents a la teva activitat professional o laboral, les teves dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigits per la normativa aplicable, són obligatoris per la qual cosa la negativa a facilitar-los o cedir-los, en el cas que sigui necessari, faria que ens resultés impossible prestar-te els serveis que haguessis sol·licitat o contractat. Així mateix, les teves dades personals han de ser veraces, completes, exactes i actualitzades, de manera que qualsevol modificació en els mateixos has comunicar-la sense dilació. Això és d’especial rellevància en el cas de canvis de domicili, adreça electrònica o telèfon de contacte doncs STOP ACCIDENTES pot enviar comunicacions del teu interès que tenen plena validesa i eficàcia si s’efectuen a les adreces que ens hagis facilitat.

 

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil (professional), i / o durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de la relació jurídica. Conclòs aquest termini, les dades es destruiran i es conservaran únicament els imprescindibles per atendre l’exercici futur de possibles reclamacions.

DECISIONS

Per tal de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, elaborarem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil

LEGITIMACIÓ

Legitimació per execució d’un contracte:

Quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’algun contracte (mercantil, laboral, administratiu,) en el qual l’interessat sigui part, o per l’aplicació de mesures precontractuals, es farà constar una referència al contracte o tipus de contracte de què es tracti, amb el detall suficient perquè no hi hagi cap ambigüitat sobre el que es refereix.

Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte, s’ha d’informar si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, així com de les conseqüències de no fer-ho.

Legitimació per compliment d’una obligació legal:

Quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, és a dir, una obligació derivada del dret de la Unió o de l’ordenament jurídic intern, s’ha de fer constar, sense ambigüitat, quina és la norma, amb rang de llei, que imposa l’obligació.

Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte, s’ha d’informar si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, així com de les conseqüències de no fer-ho.

Legitimació per consentiment de l’interessat:

Quan la legitimació per a la finalitat principal no trobi lloc en cap de les bases jurídiques anteriors, haurà de sol·licitar el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals, i així es farà constar en aquest apartat.

En el cas que la finalitat principal si estigui legitimada per alguna de les bases jurídiques abans apuntades, però alguna finalitat específica requereixi del consentiment de l’afectat, es faran constar les dues legitimacions.

En aquest últim cas, s’hauria d’informar a l’interessat que la finalitat principal, no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessaris per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració de “atorgat lliurement”.

DESTINATARIS

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’interessat consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer ressenyat a l’empresa STOP ACCIDENTES amb la finalitat d’oferir el millor servei. A més, sempre que atorgués un consentiment inequívoc i explícit. STOP ACCIDENTES podrà tractar les seves dades de caràcter personal per fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris. No es preveuen transferències a tercers països.

DRETS

Al costat del dret a ser informat de la forma en què ho estem fent en aquesta clàusula, tens els següents drets:

  • Dret d’accés per conèixer quines dades teus estan sent tractats, amb quines finalitats, l’origen dels mateixos i si els comuniquem o hem comunicat a tercers;
  • Dret de modificació de les teves dades quan estos estiguen incomplets o siguin inexactes;
  • Dret de supressió de les teves dades si ha desaparegut la finalitat per al qual els vas facilitar, el tractament no és lícit, o revoca el seu consentiment i altres supòsits previstos en la llei;
  • Dret d’oposició per evitar que tractem les teves dades amb determinades finalitats, o sol·licitar que deixem de fer-ho encara que només és possible en els casos que estableix la llei;
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament mentre es comprova la impugnació de l’exactitud dels mateixos, o entén que el tractament és il·lícit i s’oposa a la supressió de les dades, o STOP ACCIDENTES ja no necessita les dades però els necessites per a la formulació , exercici o defensa de reclamacions, o s’ha oposat al tractament dels mateixos per a la satisfacció d’un interès legítim mentre es verifica l’existència de l’esmentat interès i la seva prevalença sobre els teus;
  • Dret a la portabilitat per rebre les teves dades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable;
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades per tal que no prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament de les teves dades que produeixi efectes jurídics en la teva esfera personal o et afecti de manera similar.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a STOP ACCIDENTES C / Núñez de Arce Nº 11 Esca. B – 1r 3r, 28012 MADRID, També pot enviar un correu electrònic a: stopaccidentes@stopaccidentes.org

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.